EKONOMIA E GJELBËR DHE PUNËSIMI

Nuk mund të kemi një qendrueshmëri mjedisore pa patur njëkohësisht dhe një zhvillim të qëndueshëm në fushën sociale dhe ekonomike. Ne dëshirojmë të kemi një zhvillim të qëndrueshëm, që nuk ndërtohet mbi shfrytëzimin e pamëshirshëm të burimeve natyrore si dhe mbi shkatërrimin e mjedisit. Synimi kryesor i tij duhet të jetë që t´i plotësojë nevojat […]

Lexo me shume

KLIMA DHE ENERGJIA

Ne duhet të mbajmë diversitetin biologjik dhe të reagojmë dhe veprojmë konkretisht mbi ndryshimin klimaterik, të luftojmë ngrohjen globale nëpërmjet përdorimit të qëndrueshëm të resurseve të rinovueshme dhe përdorimit me kujdes të resurseve jo–të riciklueshme. Ndryshimet klimaterike Mrojtja e planetit është një vlerë thelbësore e gjelbër. Mënyra se si ne aktualisht konsumojmë dhe prodhojmë energji […]

Lexo me shume

MJEDISI DHE BURIMET NATYRORE

Ndotja dhe shkatërrimi i burimeve natyrore në vendin tonë po kërcënojnë seriozisht mjedisin, Zgjidhja e problemeve mjedisore dhe ndalimi i shkatërrimit të burimeve jo të ripërtëritshme të vendit është zbatimi i një politike miqësore me mjedisin. Ne duhet të ndalojmë varfërimin e burimeve natyrore të vendit duke stimuluar ekonomitë që respektojnë mjedisin dhe investojnë kapitale […]

Lexo me shume

NJË SHOQËRI E HAPUR DHE TOLERANTE

Liria  Ne vazhdimisht punojmë për një Shqipëri që siguron liritë individuale, të drejtat dhe jetën private të qytetarëve të saj. Ne duam të sigurohemi se liria, demokracia dhe barazia do të jenë themelet e shtetit tonë të së drejtës. Ne duam një shoqëri pluraliste, gjithëpërfshirëse dhe tolerante. Ne duam një shoqëri jo diskriminuese ku zëri […]

Lexo me shume